Kaja Storeide

Intensjon:
Gjennom å skape rom for dialog ønsker jeg å være en medskaper for at nye og mer bærekraftige ressurser og muligheter kan utfolde seg hos mennesker og i virksomheter (organisasjoner).

Utdanningsbakgrunn:
Jeg har mastergrad i rådgivning fra NTNU. Masteroppgaven min (2013) har tittelen ”Lytting i lederskap – det handler om mer enn å høre”.

Jeg er også utdannet sosionom (1981) og har mellomfag i drama- og teater (1992). Mellomfagsoppgaven min omhandler bildespråkets (symbolers og metaforers) betydning i bevisstgjøring, læring og utvikling.

For øvrig har jeg videreutdanning i prosessrettet veiledning og kommunikasjon (person, relasjon, grupper og organisasjon) og etterutdanningskurser i Bæredyktig ledelse og arbeidsliv (ledelse med hjertet) og i Oppmerksomt nærvær (Mindfulness).

For tiden deltar jeg på et 3-årig etterutdanningsforløp i ledelse, felles skaping og innovasjon basert på forskningen til blant andre Peter Senge og Otto Scharmer. Sentralt her er behovet for nye tankemodeller og større grad av helhetsbevissthet, ettersom kompleksiteten i våre menneskelige og samfunnsmessige utfordringer er økende.

Erfaring:
Jeg startet min egen virksomhet i 2001, etter å ha arbeidet 20 år innenfor det offentlige hjelpeapparatet. Arbeidet mitt har alltid bestått i å delta i lærings - og utviklingsprosesser i samarbeid med enkeltmennesker, grupper og organisasjoner.

Jeg har selv gjennomlevd stressbelastninger og utbrenthet, og har erfart slike prosesser som utviklingskriser som kan åpne mot ubrukte ressurser og nye muligheter i livet. Dette har styrket mitt engasjement i betydningen av læring og utvikling i voksenlivet. Samtidig har det gitt meg erfaringskompetanse og perspektiver som jeg ønsker å dele med andre. Siden 2001 har arbeidet i egen virksomhet; møtet med mennesker og organisasjoner i endring og utvikling bidratt ytterligere til å utvide min horisont.

Du treffer meg på telefon 41 69 03 55 eller på e-post:kajalivsgnisten@gmail.com
www.livsgnisten.org


Besøksadresse: Olav Tryggvasonsgt. 40, 6 etg. Hos Naprapatklinikken  |  Telefon: 416 90 355  |  E-post: kajalivsgnisten@gmail.com
Kaja